Değerli ziyaretçimiz,

Siteye üye olmadan önce lütfen Üyelik Sözleşmesi'ni dikkatle okuyunuz. Siteye üyelik kaydı yapmanız, Üyelik Sözleşmesi'nde yer alan tüm maddeleri okuduğunuzu beyan ettiğiniz ve ÜYELİK SÖZLEŞMESİ'NDE YER ALAN TÜM MADDELERI KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELIR. Saygılarımızla.

kendinicin.com

Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar


İşbu sözleşme (bundan sonra "SÖZLEŞME" olarak anılacaktır), www.kendinicin.com(bundan sonra " kendinicin.com " olarak anılacaktır) ile " kendinicin.com " a üye olan kişi (bundan sonra "ÜYE" olarak anılacaktır) arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda "ÜYE" tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

2. Sözleşmenin Konusu


İşbu sözleşmenin konusu, " kendinicin.com " da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ile " kendinicin.com " içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin " kendinicin.com " tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. "ÜYE", işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, " kendinicin.com " içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin " kendinicin.com " tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. "ÜYE" bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. Hak ve Yükümlülükler

1. Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri


1. "ÜYE", üyeliği süresince, " kendinicin.com " hizmetlerinden faydalanırken ve " kendinicin.com " daki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, " kendinicin.com " un ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

2. " kendinicin.com " a, "ÜYE" olabilmek için reşit olmak, işbu sözleşme hükümleri uyarınca üyeliği daha önceden iptal edilmemiş olmak ve "ÜYE" rumuzu olarak ticari bir unvanı seçmemiş olmak gerekmektedir. Reşit olmayan, üyeliği daha önce iptal edilmiş olan ve "ÜYE" rumuzu olarak ticari bir unvanı seçmiş olan kişilerin üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları ve işbu sözleşmeyi onaylamaları, üyelik sonucunu doğurmayacaktır. Üyeliğinin daha önce iptal edilmiş olduğu tespit edilen "ÜYE" nin üyeliği iptal edilir.

3. "ÜYE", " kendinicin.com " un yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde "ÜYE" lere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple " kendinicin.com " dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

4. "ÜYE" lerin, " kendinicin.com " tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen "ÜYE" lerin sorumluluğundadır. "ÜYE" lerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı "ÜYE" lerin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan " kendinicin.com " un doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5. "ÜYE" ler, " kendinicin.com " daki ilgili bölümlere kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. " kendinicin.com ", "ÜYE" ler tarafından " kendinicin.com " a iletilen veya kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, işbu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla diğer internet sitelerine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

6. "ÜYE" ler, " kendinicin.com " un yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, "ÜYE" profillerini, "ÜYE" bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyelik "ÜYE" nin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen "ÜYE" nin üyeliği iptal edilir.

7. Her "ÜYE", " kendinicin.com " ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki " kendinicin.com " dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla " kendinicin.com " ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "ÜYE" lerin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri " kendinicin.com " üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı " kendinicin.com " doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

2. "KENDINICIN.COM" un Hak ve Yükümlülükleri


1. " kendinicin.com ", sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "ÜYE" lerin sisteme yükledikleri bilgileri, içerikleri ve "ÜYE" profillerini, "ÜYE" ler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. " kendinicin.com " bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "ÜYE" ler, " kendinicin.com " un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. " kendinicin.com " tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat " kendinicin.com " tarafından yapabilir. " kendinicin.com " tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "ÜYE" ler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen "ÜYE" lerin kendilerine aittir.

2. " kendinicin.com " üzerindeki yönlendirmeler (link, banner) vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında " kendinicin.com " un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

3. " kendinicin.com ", "ÜYE" bilgilerini, ve "ÜYE" lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, güvenlik, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

4. "ÜYE" nin, üyelik kayıt prosedürleri sırasında verdiği bilgiler, " kendinicin.com " un reklamının yapılması ve pazarlanması amacıyla kullanılabilir.

5. Teknik sorunlardan dolayı " kendinicin.com " un yayınında kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve ulaşmaya dair ilişkin kesintilerde "ÜYE"nin yaşayacağı sorunlardan " kendinicin.com " sorumlu tutulamaz.

6. " kendinicin.com " da yayınlanan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal " kendinicin.com " un izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi konvansiyonel mecralarda yayınlanamaz.

4. Ücretli Üyelik Esasları


1. " kendinicin.com ", belirli bir ücret karşılığında satın alınan bir üyelik hizmeti sağlamaktadır. Üyelik ücreti tahsil edilirken "ÜYE" nin verdiği bilgiler doğru kabul edilir. Bankalarda doğacak anlaşmazlıklardan " kendinicin.com " sorumlu değildir.

2. "ÜYE" ler işbu sözleşmenin 3.1 maddesinde belirtilen tüm yükümlülüklere sahiptir. Bu yükümlülüklere uymayarak üyelikleri iptal edilen "ÜYE" lere ücret iadesi yapılmaz.

3. " kendinicin.com ", üyelikleri, üyelik süresi sona erdiğinde, iptal ederek, tüm veritabanlarından, "ÜYE" ye ait tüm verileri siler ve "ÜYE" nin talebi olmaksızın otomatik yenilemez.

4. " kendinicin.com " "ÜYE" lere ait kredi kartı bilgilerini veritabanına kaydetmez. Bu bilgileri kayıt esnasında gelişmiş şifreleme yöntemleri kullanılarak bankaya ulaştırır ve provizyon alınmasıyla birlikte bu bilgileri tamamen siler.

5. " kendinicin.com " üyelik satın alan her "ÜYE" için tahsil edilen ücret karşılığında fatura keser. Üye istediği takdirde sales@kendinicin.com adresine posta adresini göndererek adına kesilmiş faturaların adresine gönderilmesini talep edebilir.
5. Diğer Hükümler

1. Fikri Mülkiyet Hakları
" kendinicin.com " un (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm içeriği " kendinicin.com " a aittir ve/veya " kendinicin.com " tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. "ÜYE" ler, " kendinicin.com " dan sağlanan hizmetleri, yer alan bilgileri ve " kendinicin.com " un fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının " kendinicin.com " un hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı " kendinicin.com " dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. "ÜYE" ler " kendinicin.com " un fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

2. Sözleşme Değişiklikleri
" kendinicin.com ", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda " kendinicin.com " da ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, "ÜYE" lerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

3. Mucbir Sebepler
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, " kendinicin.com " işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, " kendinicin.com " için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için " kendinicin.com " dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve " kendinicin.com " un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

5. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme "ÜYE" nin üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, "ÜYE" nin üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.
" kendinicin.com ", "ÜYE" lerin işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve " kendinicin.com " içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve "ÜYE" ler fesih sebebiyle " kendinicin.com " un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.


Bu e-posta adresi zaten kullanılmakta!